Bag Strap Clip

Part No.
608051
$15.00
This Part Fits
 • 2021-2022 Express S2 72V
 • 2013-2022 TXT Fleet 48V
 • 2013-2022 Freedom TXT 48V
 • 2013-2022 TXT 2+2 48V
 • 2016-2022 RXV 2+2 48V
 • 2016-2022 RXV Fleet 48V
 • 2016-2022 Freedom RXV 48V
 • 2016-2022 RXV 2+2 48V
 • 2016-2020 2Five 48V
 • 2016-2020 2Five 48V
 • 2017-2021 RXV Fleet ELiTE Lithium
 • 2017-2021 Freedom RXV ELiTE Lithium
 • 2017-2021 TXT Fleet ELiTE Lithium
 • 2017-2021 Freedom TXT ELiTE Lithium
 • 2019-2020 RXV Fleet EFI
 • 2019-2020 TXT Fleet EFI
 • 2019-2020 Freedom TXT EFI
 • 2019-2020 Freedom RXV EFI
 • 2017-2021 Freedom TXT 72V