Beadloack Wheel (White)

Part No.
28759G01
$77.83
This Part Fits
 • 2013+ TXT Fleet 48V
 • 2013+ Freedom TXT 48V
 • 2013+ TXT 2+2 48V
 • 2016+ RXV 2+2 48V
 • 2016+ RXV Fleet 48V
 • 2016+ Freedom RXV 48V
 • 2016+ RXV 2+2 48V
 • 2017-2021 RXV Fleet ELiTE Lithium
 • 2017-2021 Freedom RXV ELiTE Lithium
 • 2017-2021 RXV 2+2 ELiTE Lithium
 • 2017-2021 RXV 2+2 ELiTE Lithium
 • 2017-2021 TXT Fleet ELiTE Lithium
 • 2017-2021 Freedom TXT ELiTE Lithium
 • 2017-2021 TXT 2+2 ELiTE Lithium
 • 2019-2020 RXV Fleet EFI
 • 2019-2020 TXT Fleet EFI
 • 2019-2020 Freedom TXT EFI
 • 2019-2020 TXT 2+2 EFI
 • 2019-2020 Freedom RXV EFI
 • 2019-2020 RXV 2+2 EFI