CAP-TUBE-1

Inventory: In stock
Part No.
19853G1
$3.95
This Part Fits
 • 2021-2022 Express S4 72V
 • 2021+ Express S4 EFI
 • 2021+ Express L6 EFI
 • 2021+ Express S6 EFI
 • 2021-2022 Express S6 72V
 • 2021-2022 Express L6 72V
 • 2021-2022 Express S4 ELiTE Lithium
 • 2021-2022 Express L6 ELiTE Lithium
 • 2021-2022 Express S6 ELiTE Lithium
 • 2013-2019 Express S4 48V
 • 2013-2018 Express L6 48V
 • 2013-2018 Express S6 48V
 • 2013-2022 TXT Fleet 48V
 • 2013-2022 Freedom TXT 48V
 • 2013-2022 TXT 2+2 48V
 • 2014-2019 Express S4 HO 48V
 • 2016-2022 RXV 2+2 48V
 • 2016-2022 RXV Fleet 48V
 • 2016-2022 Freedom RXV 48V
 • 2016-2022 RXV 2+2 48V
 • 2016-2020 2Five 48V
 • 2016-2020 2Five 48V
 • 2017-2021 RXV 2+2 ELiTE Lithium
 • 2017-2021 RXV 2+2 ELiTE Lithium
 • 2017-2021 TXT 2+2 ELiTE Lithium
 • 2019-2020 TXT 2+2 EFI
 • 2019-2021 Express S4 EFI
 • 2019-2021 Express L6 EFI
 • 2019-2021 Express S6 EFI
 • 2019-2020 RXV 2+2 EFI
 • 2017-2021 Freedom TXT 72V
 • 2018-2021 Express S6 72V
 • 2018-2021 Express L6 72V
 • 2019-2020 Express 4x4 72V
 • 2020-2021 Express S4 72V
 • 2020 Express 4x4 72V
 • 2020-2021 Express S4 ELiTE Lithium
 • 2020-2021 Express L6 ELiTE Lithium